ماهی تو ، که بر بام شکوه آمده است / آیینه ز دست تو به ستوه آمده است

  خورشید اگر گرم تماشای تو نیست / دلگیر نشو ، ز پشت کوه آمده است